10 XXL Stiletto Glas Tips Klar Mega Extra lange Stilettotips